❗❗❗Zostań Liderem Trendów❗❗❗📣Zgłoś się i zdobądź prestiżowy certyfikat Lidera Biznesu❗❗❗📣  

Regulamin świadczenia usługi

Podziel się

„Bezpłatny magazyn Lider Biznesu Ogrodniczy Magazyn Branżowy w Twojej firmie i domu”

§ 1 Definicje

 1. Czasopismo – bezpłatny magazyn „Lider Biznesu Ogrodniczy Magazyn Branżowy”, skierowany do ludzi biznesu branży ogrodniczej, wydawany co dwa miesiące (9 wydań w ciągu roku kalendarzowego) przez Usługodawcę (wydawcę).
 2. Kupujący – (1) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (występująca jako konsument lub osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) lub (2) osoba prawna, lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Usługodawcy zamówienia Usługi.
 3. Adres Dostawy – dane Kupującego obejmujące: (1) imię i nazwisko Kupującego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – nazwa (firma) osoby/jednostki, (2) adres dostawy: ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania/lokalu (w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice - nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, (3) w przypadku przedsiębiorców – numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Okres Usługi – okres świadczenia Usługi wynoszący 1 (jeden) rok od chwili zawarcia Umowy, kończący się jednak nie wcześniej niż przed prawidłową realizacją Usługi w odniesieniu do 9. (ostatniego w ramach Usługi) wydania Czasopisma.
 5. Okres – okres dwumiesięczny, na który realizowane jest nowe wydanie Czasopisma,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin „Bezpłatny magazyn Lider Biznesu Ogrodniczy magazyn Branżowy w Twojej firmie i domu”.
 7. Usługa – odpłatna usługa obejmująca pakowanie i nadanie do wysyłki 9 wydań Czasopisma w ciągu 1 (jednego) roku.
 8. Usługodawca – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202703, NIP: 777-00-00-488, kapitał zakładowy: 42 310 200,00 PLN.
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku umów zawieranych z konsumentami) / umowa o świadczenie Usługi (w przypadku umów zawieranych z osobami niebędącymi konsumentami).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)

§ 2 Warunki ogólne 

 1. Regulamin określa zasady zamawiania przez Kupującego u Usługodawcy świadczenia Usługi oraz jej realizacji przez Usługodawcę na rzecz Kupującego na podstawie zawartej przez Kupującego i Usługodawcę Umowy.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Regulaminem. Integralną częścią Umowy jest Regulamin.
 3. Umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Usługodawcą stanowi podstawę świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Kupującego na wskazany przez Kupującego Adres Dostawy przez Okres Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Składanie zamówienia (zawarcie Umowy)

 1. Warunkiem realizacji Usługi na rzecz Kupującego przez Usługodawcę jest zawarcie przez Kupującego i Usługodawcę Umowy, które następuje w wyniku skutecznego złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez:
  1. prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza elektronicznego zamówienia dostępnego na stronie internetowej liderbiznesu.com.pl w zakładce: Prenumerata i przesłanie go za pośrednictwem tej strony, obejmujące następujące etapy:
   a). podanie następujących danych Kupującego:
   - Adres Dostawy (ze szczegółowością jak w § 1 pkt 3),
   - adres korespondencyjny Kupującego (jeżeli jest inny niż Adres Dostawy): ulica, numer budynku, numer mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
   - adres e-mail Kupującego,
   - nr telefonu Kupującego do kontaktu,b) w przypadku woli wystawienia faktury VAT za realizację Usługi na dane inne niż wskazane jako Adres Dostawy – podanie danych do wystawienia faktury VAT ze szczegółowością jak w § 1 pkt 3; w przypadku braku wskazania innych danych, faktura VAT zostanie wystawiona na dane Kupującego podane zgodnie z ppkt
   b) powyżej (na Adres Dostawy),
   c). oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu jako integralnej części Umowy i akceptacji jego postanowień;
  2. dokonanie wyboru metody płatności (system PayU lub przelew tradycyjny),
  3. uiszczenie opłaty za zamówioną Usługę w terminie do 7 dni od chwili wyboru metody płatności, o której mowa w pkt 2 powyżej, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Za chwilę uiszczenia opłaty za zamówioną Usługę uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą spełnienia wszystkich powyższych warunków, określonych w ust. 1 powyżej, co Usługodawca potwierdzi przesyłając wiadomość mailową na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej, Umowa nie zostaje zawarta (zamówienie nie zostaje skutecznie złożone).

§ 4 Realizacja Usługi

 1. Realizacja Usługi odbywa się etapowo, w trakcie trwania Okresu Usługi, poprzez opakowanie i nadanie do wysyłki wydania Czasopisma na dany Okres, na adres i dane wskazane jako Adres Dostawy.
 2. Realizacja Usługi w stosunku do wydania Czasopisma na dany Okres następuje w przybliżonym terminie wydania tego Czasopisma, nie później jednak niż do 25. dnia miesiąca kalendarzowego,
  w którym rozpoczyna się Okres (wydanie Czasopisma na styczeń-luty X r. zostanie nadane do Kupującego najpóźniej 25 lutego X r.).
 3. Realizacja Usługi (dostawa pierwszego z 9 wydań Czasopisma) rozpocznie się w okresie rozsyłania przez Usługodawcę wydań Czasopism do innych Kupujących, który będzie najbliższy względem momentu zawarcia Umowy (tj. w zależności od chwili zawarcia Umowy – rozpocznie się od wydania Czasopisma na Okres obejmujący miesiąc kalendarzowy zawarcia Umowy lub wydania Czasopisma na Okres kolejny).
 4. Realizacja Usługi odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego/kurierskiego, wybranego przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość swobodnego decydowania o wyborze rodzaju usługi (przesyłki) świadczonej przez Pocztę Polską lub innego operatora pocztowego/kurierskiego, z wyłączeniem możliwości wyboru rodzaju usługi (przesyłki), która prowadzi do poniesienia przez Kupującego kosztów tej wysyłki (tzw. wysyłki za pobraniem).
 6. Realizacja Usługi obejmuje dostarczenie kompletnego wydania Czasopisma – grzbiet główny, dodatki, inserty i wydania specjalne.
 7. W przypadku gdy realizacja Usługi nie jest możliwa bądź jest utrudniona z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, Usługodawca ma prawo wstrzymania realizacji Usługi na czas trwania utrudnienia. Usługa zostanie wówczas zrealizowana w inny umówiony sposób lub przekazana w sposób zbiorczy (wraz z późniejszym wydaniem Czasopisma), gdy realizacja Usługi będzie ponownie możliwa.

§ 5 Płatność za Usługę 

 1. Opłata za realizację Usługi wynosi 59,00 zł brutto (47,96 zł netto + VAT) przy zamówieniu Usługi na 1 szt. każdego wydania Czasopisma,
 2. Opłata za Usługę określona w dniu zawarcia Umowy jest płatna z góry za cały rok świadczenia Usługi (Okres Usługi).
 3. Opłaty za Usługę można dokonać wyłącznie bezgotówkowo, według wyboru dokonanego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt b:
  - za pośrednictwem operatora płatności PayU (do którego Kupujący zostanie przekierowany ze strony internetowej po dokonaniu wyboru płatności) albo
  - przelewem bankowym na rachunek:

PKO Bank Polski 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962

z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia (numer zamówienia zostanie wyświetlony po wyborze metody płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2),

w terminie 7 dni od dokonania wyboru płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt b.

 1. Przez zawarcie Umowy i akceptację Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej.
 2. Usługodawca wystawi fakturę VAT dokumentującej uiszczenie opłaty za Usługę na dane podane jako Adres Dostawy lub dane podane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt c i doręczy ją Kupującemu:
  • przy płatności PayU - w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, po dokonaniu opłaty za realizację Usługi,
  • przy płatności przelewem tradycyjnym – w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6 Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa wygasa automatycznie wraz z chwilą upływu Okresu Usługi.
 2. Przedłużenie realizacji Usługi (Okresu Usługi) na kolejny okres 1 roku liczonego od dnia upływu dotychczasowego Okresu Usługi, wymaga złożenia oświadczenia o woli kontynuowania Umowy w terminie na 30 dni przed automatycznym wygaśnięciem Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Przedłużenie realizacji Usługi we wskazanym terminie jest równoznaczne z kontynuowaniem Umowy przy uwzględnieniu wysokości opłat za Usługę przyjętych przy jej zawieraniu.

§ 7  Zmiana Adresu Dostawy

 1. W razie woli zmiany Adresu Dostawy, na który ma być realizowana Usługa, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o zmianie Adresu Dostawy poprzez przesłanie zawiadomienia o zmianie Adresu Dostawy z podaniem nowych danych Adresu Dostawy, ze szczegółowością jak w § 1 pkt 3.
 2. Przesłanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: ">klaudyna.bogurska lub pisemnie na adres Usługodawcy:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.,
  ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,z dopiskiem: Lider Biznesu Ogrodniczy Magazyn.
 3. Realizacja Usługi na nowy Adres Dostawy następuje w stosunku do kolejnych wydań Czasopism po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępach powyżej.
 4. W przypadku przesłania zawiadomienia niespełniającego wymogów, o których mowa w ust. 1, Usługodawca wezwie Kupującego do uzupełnienia zawiadomienia w terminie 7 dni pod rygorem bezskuteczności zmiany Adresu Dostawy.

§ 8 Reklamacje, rezygnacje i odstąpienie od Umowy

 1. Kupującemu nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w Okresie Usługi, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Kupujący może złożyć jednak oświadczenie o woli nieprzesyłania wydań Czasopism na Adres Dostawy wskazany w zamówieniu (rezygnacji z subskrypcji), przy czym Usługodawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Kupującego opłaty za Usługę. Oświadczenie woli, o którym mowa powyżej, Kupujący składa za pośrednictwem wiadomości mailowej na e-mail: ">klaudyna.bogurska lub pisemnie na adres:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 2. Po nadaniu pierwszej wysyłki Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jako umowy zawartej na odległość - zgodnie z art. 38 pkt 10 Ustawy o prawach konsumenta (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism).
 3. Usługodawca przyjmuje reklamacje i gwarantuje wymianę wadliwych sztuk wydania Czasopisma, wyłącznie w przypadkach gdy Kupującemu została dostarczona sztuka wydania Czasopisma posiadająca fizyczne uszkodzenia, w tym wady w postaci niekompletności wydania (§ 4 ust. 6), a uszkodzenia te powstały z winy Usługodawcy lub podczas transportu do Kupującego.
 4. W celu reklamacji wadliwych elementów produktu Kupujący zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zawierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.
 5. Reklamacje dotyczące niezrealizowania Usługi (niedostarczenia wydania Czasopisma) należy zgłaszać do końca Okresu, w którym czasopismo powinno zostać dostarczone.
 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania lub niewykonania Usługi należy przesłać na adres:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
  Głogowska 14, 60-734 Poznań,z dopiskiem: Lider Biznesu – reklamacja.
 7. W przypadku skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz jej zasadności w świetle przyczyn określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca dokona ponownej realizacji Usługi w sposób uzgodniony z Kupującym.
 8. Każdy Kupujący zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy zamówieniu lub pisemnej na adres podany na reklamacji jako adres zwrotny.
 9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

§ 9 Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 1. Wszelka korespondencja (tradycyjna lub elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przez Usługodawcę są przygotowane z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 3. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail.
 4. W razie pytań, uwag lub innych spostrzeżeń do Usługodawcy, należy kontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: ">klaudyna.bogurska lub pisemnie na adres:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań., wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez MTP jest dostępny drogą elektroniczną na adres e-mail: iod (Inspektor Ochrony Danych).
 3. Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Usługodawca pozyskuje dane osobowe Kupujących poprzez dobrowolne wysłanie przez uczestnika zgłoszenia wraz ze swymi danymi za pośrednictwem formularza elektronicznego zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją Usługi zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem Usługi np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Usługi, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
 6. Usługodawca nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Kupujących w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z realizowaną Usługą, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Kupującym przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Usługodawca przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Usługodawcy lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 10. Kupującym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia realizację Usługi.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej liderbiznesu.com.pl, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie liderbiznesu.com.pl. O zmianach Kupujący zostaną powiadomieni również mailowo na adres wskazany w zamówieniu. W związku ze zmianami Regulaminu Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z Usługi (wypowiedzenia Umowy), za zwrotem uiszczonej przez Kupującego opłaty za Usługę, w zakresie proporcjonalnym do okresu, w jakim Usługa nie została jeszcze zrealizowana, w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o zmianie.
REGULAMIN wysyłki.pdf